میگرن و سکته مغزی

0 ۰

am_160225_headache_text_migraine_dictionary_aura_800x600 (1)

مطلعه جدیدی نشان می دهد که میگرن با اورا در تشدید و ایجاد سکته مغزی از نوع ایسکمیک و بویژه با منشا امبولی از قلب موثر است و دخالت دارد.دکتر Souvik Sen, محقق ارشد این پروژه مطالعاتی علمی و نورولوژیست مرکز پزشکی در کارولینای جنوبی می کوید که اصولا بین میگرن با اورا و سکته مغزی غیر خونریزی بخصوص نوع با منشا امبولی و ایچاد لخته از قلب ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.او اضافه می کند که اگر هدف ما جلوگیری از ابتلای افراد مبتلای به میگرن با اورا به سکته مغزی باشد باید انواع انرا شناسایی کنیم و انگاه مراقبت شود.تعداد 12844 بیمار از سن 45تا 64 سن مورد بررسی و تخقیق قرار گرفتند.12/7 در صد انها میگرن داشتند که 29 درصد انها میگرن با اورا بود و8/5 درصد هم سردردهای غیر میگرنی داشتند.از 1987تا 2012 تعداد 817 سکته مغزی در انها رخ داد که 51درصد ترمبوتیک27درصد کاردیو امبولیک و 22درصد لاکونار بودند.بیماران با میگرن با اورا داشتند دو برابر انهایی که میگرن بدون اورا داشتند به سکته مغزی ایسمیک مبتلا می شدند واین رقم بعد از دخالت دادن سایر ریسک فاکتورها به قوت خود برقرار بود.
International Stroke Conference (ISC) 2016. Poster 3918/TP179. Presented February 17, 2016.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین