حمله پایدار صرع

Epilepsy1

کزارشات جدیدی انتشار یافته که حاکی از ان است که علیرغم افرایش امار بستری بیماران با حمله صرع پایدار تعداد مرگ و میر ثابت مانده و حتی کاهش یافته است.این می تواند مقدمه ای برای تجدید نظر در تعریف اکادمیک این عارضه باشد.

JAMA Neurol. Published online April 27, 2015. Abstract Editorial

Call Now Button
طراحی سایت و سئو توسط شرکت رایانمهر افرانت