حمله پایدار صرع

Epilepsy1

کزارشات جدیدی انتشار یافته که حاکی از ان است که علیرغم افرایش امار بستری بیماران با حمله صرع پایدار تعداد مرگ و میر ثابت مانده و حتی کاهش یافته است.این می تواند مقدمه ای برای تجدید نظر در تعریف اکادمیک این عارضه باشد.

JAMA Neurol. Published online April 27, 2015. Abstract Editorial

 
طراحی سایت و سئو توسط شرکت رایانمهر افرانت