حشیش و سکته مغزی

0 ۳۳

 

cnnabis
مطالعات علمی نشان می دهد که افرادی که مصرف کننده مستمر ماری جوانا هستند بیش از انهایی که ازاین ماده استعمال نمی کنند در معرض پیداکردن حداقل یک رگ تنگ ویا مسدود در مسیر عروق داخل مغزی خود زمانی که به سکته مغزی مبتلا می شوند هستند.درمیان 334 بیمار که بین سالهای 2005 تا 2014 در فرانسه به سکته مغزی از نوع ایسکمیک مبتلا شده بودند در انهایی که استعمال کننده دایمی ماری جوانا بودند 58نفر به تنگی عروق داخل جمجمه مبتلا بودند درحال که این رقم در انهایی که مصرف کننده نبودند تنها 14/5 نفر بود که این رقم بود که اختلاف اماری معنی داری به شمار می رود.دکتر  Valérie Wolff از دانشگاه استراسبورگ در فرانسه  می گوید این داستان مصرف ماری جوانا بویژه اخیرا که مصرف ان در برخی موارد بیماری قانونی محسوب می شود اهمیت دارد.
Wolff V, Zinchenko I, Quenardelle V, et al. Characteristics and prognosis of ischemic stroke in young cannabis users compared with non-cannabis users. J Am Coll Cardiol 2015; 66:2052-2053. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین