الزایمر و کروموزوم ها

0 ۸

 

ps_151030_telomeres_800x600
محققینی از سوئد در یک تحقیق برای اولین بار ادعا کرده اند که بین طول تلومر کروموزوم و احتمال ابتلای به الزایمر ارتباط وجود دارد.دکترSara Hägg محقق ارشد این پروژه از انستیتوی کارولینسکا در سوئد از بخش اپیدیمیولوژی ملکولی می گوید که این در ارتباط بین طول ساختمان بخشی لز کروموزوم و بیماری الزایمر نخستین مطالع ه انتشار یافته است.تلومر ها قسمت تکرارشونده ساختمان کروموزوم در انتهای ملکول DNA است که با افزایش سن کوتاه تر می شود.مطالعه نشان می دهد که طول تلومتر کوتاه تر مترادف با امراض بیشتر مربوط با سن از جمله الزایمر محسوب می شود.اما تایید می شوداما اثبات رابطه بین ازایمر و کوتاهی تلومر به دلیل غیر اختصاصی بودن ان مشکل است.البته دکتر Sara Hägg و همکارانش از روش متد غریض ژنوم  genome-wide association study (GWAS و استفاده از جدول مندلین سعی درعلمی کردن بیشتر مطلب داشته اند.این شیوه باعث اختصاصی تر شدن مقوله مورد نظر و حذف ورودی های غیر مرتبط می شود.موضوع در دست بررسی های بیشتر است.
JAMA Neurol. 2015;72:1202-1203. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین