سکته مفزی و تشنج؟

۶۴۸

تشنج یکی از شایعترین علل مشاوره مغزواعصاب در بیمارستانها است و سکته مغزی هم شایع ترین علت تشنج در سالمندان بشمار می رود.هرچند اکثر سکته های مغزی بدون وقوع تشنج حاد می باشد و فقط در 6/3 در صد از بیماران رخ می دهد.رقم بیان شده در این مطالعه بعنی 6/3 از ارقام اعلام شده قبلی در این زمینه یعنی 1/8 تا 5/5 بالاتر است,اما اهمیت بالینی این ارتباط بین سکته ها ی مغزی حاد وتشنج انگیزه مقاله زیر است.

 

اهمیت مطالعه ذیل در شناخت علل مستعد کننده سکته مغزی برای تشنج است که در این تحقیق خونریزی مغزی و کورتیکال بودن محل لخته ویا خونریزی است که با یافته های قبلی کتب پزشکی در این مقوله همخوانی دارد.

 

با توجه به ماهیت موضعی سکته تشنج ساده پارشیل شایع ترین نوع تشنج رخ داده در سکته های مغزی بوده اما با وقوع بسیار کمتر انواع تشنج میوکلونوس-جنرالیزه و تشنج های غیر اختصاصی هم رخ داد.2بیمار تشنج پایدار یعنی استاتوس پارشیال کمپلکس داشتند.تعداد 12 بیمار سابقه فامیلی تشنج داشتند ولی محقیقین این پروژه سابقه خانوادگی را در این موارد به عنوان ریسک فاکتور مطرح ندانستند.

 

عواملی مانند اندازه لخته ویا خونریزی و نیز نقص موتوری پایدار بیمار به عنوان عوامل خطر در این مطالعه بررسی نشدند.ثابت شده که اندازه صایعه مولد سکته با وقوع تشنج در ارتباط است .اندازه کمتر از 1 سانتیمتر به ریسک کم و سایز بین 1تا 3 سانتیمتر به عنوان ریسک متوسط و اندازه ضایعه مغزی بیش از 3 سانتیمتر به عنوان ریسک بالای تشنج به شمار می روند.

 

در این تحقیق زمان 7 روز مطرح و بررسی شده و قرار است در مطالعه بعدی انها وقوع اتی تشنج هم مطالعه و کنترل گردد.

 

دز یاین مطالعه جدید نشان داده شده که در 6/3 در صد از مراجعین سکته مغزی حاد اولین بار  تشنج مغزی حاد رخ داده است.در این مطالعه وسیع اینده گر تعداد 714بیمار که 315 زن و 399 مرد در سنین بین 27تا 97 سال بررسی شدند که در 31مرکز پزشکی ایتالیایی بررسی شدند.تشنج حاد به تشنجی که در 7 روز اول بستری شدن سکته رخ داده بود اطلاق شده و سابقه تشنج قبلی و یا قبل از سکته در این تحقیق وارد نشد.محقیقین 2 عامل متفاوت را در این بیماران به عنوان احتمال وقوع تشنج معرفی کردند:1-خونریزی مغزی و2- در گیری قشر مغزی

 

خونریزی مغزی به عنوان شایع ترین عامل در سکته های حاد مغزی به تشنج انجامید (16/2درصد) در حالیکه این رقم در بیماران با سکته مغری ایسکمیک ساده کمترین میزان بود یعنی 4/2درصد و بیمارانی که سکته مغزی ایسکمیک که به خونریزی مبدل میشد ریسک متوسط 12/5 در صد رانشان می دادند.

 

بیمارانی که سکته انها در قشر مغزهم درگیر بود 3/4 برابر بیشتر از انهایی که درگیری ساب کورتیکال داشتند تشنج می کردند.

 

شایع ترین نوع تشنج در بیماران سکته مغری با تشنج (37/2درصد)simple patial و سپس (18/6درصد)complex partial  وسوم)14درصد)secondry generelizedبود.

 

در 34 بیمار یعنی در 75/6 در صد ازبیماران تشنجی نوار مغزی گرفته شد ودر حدود 1/3 از بیماران با تشنج یعنی در 35/3 در صد از انها امواج تشنجی وجود داشت و در 41/2 در صد امواج کند و در 20/6در صد از انها یافته های غیر اختصاصی و در 2/9در صد از انها هم نوار مغزی نرمال بود.

 

حدود 3/4 تشنج بیماران با سکته مغزی در روز اول بوده و مورتالیتی 30 روزه بیماران سکته مغزی با تشنج تقریبا 2 برابر بیماران با سکته مغزی بدون تشنج بود.

 

نتیجه:با انکه وقوع تشنج در بیماران با سکته مغزی فراوان نیست اما توجه به افراد در ریسک امری جدی است و توجه به خونریزی مغزی و سکته های در گیر کننده قشر مغزی در پیشگیری از وقوع تشنج احتمالی حایز اهمیت است ود راینصورت مراقبت بیشتز-معاینات نورولژیک به فواصل نزدیک تر و کنترل قلب و علایم حیاتی بیشتر مهم است. انجام نوار مغزی در دسته بیماران یاد شده از انجایی که می تواند با نشان دادن امواج تشنجی به شناخت گروه در ریسک کمک کند و نیز توجه به انکه عمده این نشنج ها از نوع پارشیال بوده در انتخاب داروی مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.

 

تجویز داروی ضد تشنج پیشگیری را می توان در گروه پرخطر مطرح کرد اما در مورد تاثیر ان گزارش تایید شده ای کمتر وجود دارد.

 

از انجایی که مرگ ومیر بیماران سکته مغزی با تشنج دوبرابر گروه مشابه بدون تشنج است مراقبت های ویژه بیشتر ضرورت پیدا می کند.

 

 

 

References

 

Beghi E, D’Alessandro R, Beretta S, et al. Incidence and predictors of acute symptomatic seizures after stroke. Neurology. 2011;77:1785-1793. Abstract

Pohlmann-Eden P, Newton M. First seizure: EEG and neuroimaging following an epileptic seizure. Epilepsia. 2008;49(Suppl 1):19-25. Abstract

Sisodiya SM. Etiology and pathology of epilepsies: overview. In: Panayiotopoulos CP, ed. Atlas of Epilepsies. London UK: Springer-Verlag London Limited; 2010.

Verhaert K, Scott RC. Acute symptomatic epileptic seizures. In: Panayiotopoulos CP, ed. Atlas of Epilepsies. London UK: Springer-Verlag London Limited; 2010.

 

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین