روان درمانی بهترین روش درمان تشنج کاذب

۷۴

Epilepsy4

دکتر کورت دولافرانس دانشیار روانپزشکی و نورولوژی دانشگاه رودزایلند امریکا در مقاله منتشر شده در شماره دوم جولای مجله جامای سایکیاتری بیان کرده که در مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه تشنج های غیر صرعی و روحی بهترین درمان رفتار درمانی مبتنی بر شناختی و شعوری با هدف مسائل روحی اولیه و نیز مهارتهای فردی نهان مانده تعداد و دفعات تشنج های کاذب غیر صرعی را کاهش داده و افسردگی و اضطراب را کنترل می کند.

The article was published online July 2 in JAMA Psychiatry.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین