جراحی صرع , شاید نه….؟

۱۰

1/3 بیمارانی که صرع و تشنج دارند علیرغم درمان دارویی متناسب تتیجه نگرفته و به تشنج ادامه می دهند وبرای ارزیابی های قبل از جراحی ارجاع می شوند عده ای از انها به دلایل طبی واجد شرایط نبوده و برخی نیز خود حاضر به جراحی نمی شوند.در این تحقیق مقایسه ای بین انهایی که عمل نشده و تنها دارو دریافت کرده و انهایی که علاوه بر دارو تحت عمل کاشت دستگاه تحریک عصب واگVague Nerve Stimulation ویا VNS قرار گرفته بودند انجام شد و نتایج مقایسه شد.

52 بیمار که تنها دارو مصرف کرده و 35 بیمار که بعلاوه دارو تحت عمل بالا هم قرار گرفته بودند بررسی شدند و از گروه اول 47 نفر و از گروه دوم 33 بیمار حاضر به مصاحبه و شرکت در ارزیابی شدند کدر هر دو گروه بهبودی قابل ملاحظه ای در کاهش دفعات تشنچ در فاصله زمانی بین امادگی برای ارزیابی قبل از جراحی وزمان مصاحبه رخ داد.8بیمار با دروان تنها دارویی یعنی 17 درصد و 2 بیمار با جراحی VNS یعنی 6 درصد ظرف 3 ماه بعدی بذون تشنج شدند.

در نهایت نتیجه گیری ان بود که در صدی از بیماران با تشنج مهار ناپذیر که برای جراحی مناسب نبوده و یا حاضر به جراحی نشده بودند ظرف مدتی بهبودی یافته و یا حتی بدون تشنج شوند اعم از انکه جراحی هم شده باشند.

Gonen O, Gandelman-Marton R, Kipervasser S, Neufeld M; Acta Neurologica Scandinavica (Oct 2014)

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین