امگا تری برای تشنج

۹۴

Epilepsy6

بعد از مطالعات منفی قبلی بررسی های جدید نشان می دهد که مقادیر کمتر از قبل روغن ماهی در کنترل تشنج می تواند مفید باشد.تحقیقات علمی به سرپرستی دکتر کریستوفر دی جورجیو از لوس انچلس کالیفرنیای امریکا این موضوع را تایید می کند. UCLA    

J Neurol Neurosurg Psychiatry. Published online September 9, 2014. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین