افزایش فیبریلاسیون دهلیزی با ضد التهاب های غیر کورتیکوستروییدی

۹

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که مصرف دو تا چهار هفته ای داروهاس ضد التهابی غیرکورتونی احتمال وقوع فیبریلاسیون دهلیزی را تا 76درصد حتی علیرغم دخیل دانستن ابعاد پایان دیاستولی بطنی افزایش می دهد.

دکتر بووه کریجه BOUVE KRIJTHEاز بخش همه گیر شناسی مرکز پزشکی اراسموس ERASMUSدر روتر دام هلند و محقق ارشد این مزالعه می گوید که این بررسی نشان می دهد که وقوع ریتم یادشده خیلی سریع بعد از اغاز مصرف داوهای نام برده شده رخ داده و با قطع ان داروها در طول زمان فروکش می کند.

در این تحقیق که در شماره هشتم ماه اوریل 2014 مجله BMJ منتشر شده علیت این موضوع مشخص نشده  انرا موجب احتاط و تحقیق بیشتر دانسته اند.

محققین با اظهار داشته اند که مصرف داروهای ضد التهابی غیر کورتونی با افزایش وقوع سکته مغزی-قلبی و نارسایی قلبی همراه بوده و نیز ریتم ا اف که عارشه شایع قلبی است با افزایش وقوع سکنه های مغزی-نارسایی قلبی و افزایش مرگ و میر و کاهش طول عمر همراه بوده و این مطالب در بررسی های اخیر دیگر هم گزارش شده است اما اکصر این اطلاعات برپایه روش های تحقیق نگاه به گذشته و یا گزارش بانک های اطلاعاتی تحقیقاتی قبلی استوار بوده است.لذا هدف مطالعه اخیر یافتن رابطه واضح و روشن در بیمارانی که در حال مصرف داروهای مربوط بوده و بررسی و مشاهده ریسک وقوع ریتم ا اف AF در انها بوده  و گروه شاهد و کنترل هم بوده که در واقع در نوع خود نخستین مطالعه نگاه به جلو Prospective می باشد.

تعداد 8423 فرد از روتردام که پیشینه سبی انها در اختیار بوده و ریسک فاکتورهای ابتلای به عارضه ریتم قلبی در انها کمنرل شده و متوسط سن انها 68.5 سال و 58.6 در صد انها زن بودند.نوار قلبی ایتدایی در تمام انها انجام شده و در طول زمان هم مرتب نوار قلبی بررسی شده و مصرف داروهای ضد التهابی غیر کورتونی از طریق داروخانه های همکار طرح و نیز نسخ تجویز شده دنبال شده و در 3 گروه مصرف داروها برای دوهفته و یا کمتر و دو ههته تا یکماه و نیز بیش از یکماه تقسیم شدند.در یک بازه زمانی 12.9 ساله 857 نفر ریتم ا اف پیدا کردند که در زمان تشخیص ریتم یاد شده 261 نفر هرگز از ان داروها استفاده نکرده بودند و 554 نفر در گذشته استفاده کرده و 42 نفر در حال مصرف بودند.از میان مصرف کنندگان در زمان تشخیص از نظر نوع داروهای ضد التهابی غیر کورتونی  29 نفر داروهای غیر اختصاصی و 5 نفر اختصاصی سیکلوزناز تایپ 1 و 7نفر سیکلوژناز تایپ 2 استفاده می کردند.

نتیجه ان بود که مصرف   دو هفته تا یکماه این داروها با افزایش وقوع ریتم ا اف با وجود دخالت دادن عواملی مانند سن-جنس-زمینه های بیماری های قلبی عروقی-فشار بالا -وزن-سیگار و بالا بودن چربی خون همراه بود.

مصرف این داروها در صورتی که قبل از یکماه هم مصرف شده باشد با ریسک دائم وقوع بیشنر ریتم گغته شده علیرغم دخالت دادن فاکتورهای برشمرده شده همراه است و هرچند مصرف مقدار بیشتر با ریسک وقوع بالاتری همراه است اما از نظر اماری این ثابت نشد.

همانطوری که قبلاهم بیان شد مکانیسم ان اشکار نیست اما توقف انزیم سیکلوژناز که در کلیه تولید می شود و افزایش احتباس مایعات که به افزایش فشار بالا منجر می شود و نیز از انجایی که این داروها ایعاد قلبی انتهای سیسیتولی و نیز انتهای دیاستولی را بالا می برند به عنوان بخشی از ساز و کار ایجاد ریتم ا اف و سرانجام زمینه های فرد در وجود التهاب در بدن که موجب مصرف این داروها می شود 3 مکانیسم احتمالی مطرح شده است.

محققین این این مطالعه بررسی های بیشتر را در اینده ضروری دانسته و یکی از نقائص این مطالعه را مشخص نبودن دلیل مصرف داروهای ضد التهاب غیر کورتونی و بدون نسخه فروختن این داروها دانسته اند.در عین حال این تحقیق حامی مالی نداشته است.

 

BMJ Open. Published online April 8, 2014. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین