ارتباط بین صرع و ایمنی

۲۶۷

برای ارزیابی ارتباط بین بیماری صرع و تشنج  مطالعه ای برای اینکه هر فردی که هریک از بیماری های نام برده شده را مبتلا باشد درارتباط به ابتلای به دیگری چه حالتی می تواند داشته باشد انجام شده است.البته محققین این مطالعه می گویند که نقش اتوایمنی در زمینه تشنج بیشتر با تشنج های مقاوم به درمان مطرح می شود و لذا هدف سبب شناسی درمانی نبوده است.

دکتر کنت مندی Kenneth Mandiمحقق ارشد این تحقیق از بخش ازمایشگاه تحقیقی هوش بیمارستان کودکان هاروارد د از بوستون  در ماساچوست امریکا می گوید که با مشاهده این قبیل موارد باید برای تشخیص و درمان وسیع تر نگاه کرد. مطالعه در شماره 31 ماه مارس2014 مجله جامای اعصاب به چاپ رسیده است.

با بررسی پرونده ای بیمه بیش از 2/5 میلیون فرد زیر پوشش بیه ای یکی از شرکت های بیمه گذار در منطقه ارتباط بین صرع و 12 بیماری خود ایمن مورد تحقیق قرار گرفت.این بیماری ها عبات بودند از:

-دیابت تایپ 1-پسوریازیس-ارتریت روماتویید-بیماری گریوز-تیرویدیت هاشیماتو-بیماری کرون-کولیت اولسراتیو-بیماری لوپوس اریتماتوی سیستماتیک-سندرم انتی فسفولیپید-بیماری اس ژوگرن-بیماری میاستنی گریوز-و بیماری سلیاک

ریسک وقوع تشنج در این بیماری ها تقریبا 4 برابر بیشتر بوده و در کودگان بویژه بیشتر  و این افزایش در مورد همه 12 بیماری نام برده شده بالا بود.

بر اساس نظریه محققین 17/5 درصد بیماران تشنجی عارضه اتوایمیون داشتند ودر 30 درصد موارد تشخیص تشنج مقدم بر تشخیص عارضه خودایمنی بود.تشنج بیشتر در یکی دو سال اول تشخیص عاضه خود ایمنی رخ می داد.

عوارض اتوایمیون داروهای ضد تشنج توچیه کننده ارتباط بین انها نبود محققین این بررسی دلیل اظهارات خود را ان می دانند که 70 درصد افراد مطالعه شده در زمینه صرع و خود ایمنی تا یک دو سال از تشخیص عارضه خود ایمنی داروی ضد صرع استفاده نکرده بودند.انها می گویند که انچه اشکار است این است که بین صرع و ایمنی ارتباطی است و توصیه می شود بیماران با هرکدام از انها جهت وجود و تشخیص دیگری وارسی گردند.

دکتر مارک گودمن Mark Gormanاز کرگرز اطفال بوستون و از محققین این مطالعه می گوید علایمی است که در بیمار تشنجی احتمال عارضه ایمنی را مطرح می کند و به عنوان یک متخصص ممغزواعصاب اگر در بیمار تشنجی علایمی از عارضه خود ایمنی دیده شده باید بایک متخصص ایمنی شناس مشاوره شود.

او کی گوید که ساز و کارهای زیادی برای تاثیر گذاری اتوایمنی روی مغز و بروز تشنج است که گام بعدی اشخیص و بررسی انهاست.

دکتر جان اشترنJohn Stern متخصص مغز واعصاب و مسول مرکز تشنج UCLA در لوس انجلس کالیفرنیا در باره این تحقیق می گوید که این در جدیدی به دانش ما در حوزه صرع و خود ایمنی می گشاید.او می گوید از قبل ارتباط مجهولی بین خود ایمنی و صرع را اطلاع داشتیم و حالا این مطالعه جدید به ما اطلاعات بیشتری می دهد.

او می افزاید تاثیر امراض خود ایمنی بویژه لوپوس و انتی فسفولیپید در صرع بهتر نشان داده شده است.او می گوید به عنوان یک متخصص مغز واعصاب سوال مهم برای من این است که ایا فردی با تشنج یک علت اتوایمون می تواند داشته باشد؟واین که کدام بخش از تشنج اتوایمیون است؟واینکه ایا در این میان درمانی هم وجود دارد؟

اما هنوز چیزهای زیادی برای اموختن وجود دارد که باید در تحقیقات بیشتر روشن گردند.

JAMA Neurol. Published online March 31, 2014. Abstract

 

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین