ارتباط بین صرع و ام اس

۲۶۳

Epilepsy7

بین صرع و ام اس رابطه ای است که چندان شناخته شده نیست در بیماران ام اس تشنج 3 برابر بیشتر از افراد کل جامعه می باشد.شاید التهاب ماده میلین مغزی باعث اسیب سلولهای مغزی و تشنج می شود در بیماران ام اس با اختلال رفتاری غیر متعارف و در بیماران تشنجی با تاری دید غیر مترقبه باید به بیماری مقابل فکر کرد.

References

  1. Allen AN, Seminog OO, Goldacre MJ. Association between multiple sclerosis and epilepsy: large population-based record-linkage studies. BMC Neurol. 2013;13:189.
  2. Anderson G, Rodriguez M. Multiple sclerosis, seizures, and antiepileptics: role of IL-18, IDO, and melatonin. Eur J Neurol. 2011;18:680-685.
  3. Koch M, Uyttenboogaart M, Polman S, De Keyser J. Seizures in multiple sclerosis. Epilepsia. 2008;49:948-953.
  4. Kelley BJ, Rodriguez M. Seizures in patients with multiple sclerosis. CNS Drugs. 2009;23:805-815.
  5. Calabresi P. Inflammation in multiple sclerosis — sorting out the gray matter. N Engl J Med. 2011;365:2231-2233.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین