FDAتایید اولین دستگه پیشگیری میگرن توسط

headache2

سازمان دارو و غذای امریکا در تاریخ 11 مارس 2014 اولین وسیله پیشگیری از میگرن CEFALY-STX-MEDرا تایید کرد.این دستگاه در عین حال اولین دستگاه درون جلدی تحریک عصب برای درمان درد است.TENS

طراحی سایت و سئو توسط شرکت رایانمهر افرانت