سکته مغزی و کاهش قوای شعوری

0 ۲۶

download

در بررسی های جدید مشخص شده که وقوع سکته مغزی باعث اختلال حافظه شده و این ضعف تمرکز تا 6 سال هم می تواند به درازا بکشد.اختلال شناخت کلی-اموزش جدید و بیاد اوردن لغات در جریان وقوع سکته مغزی مختل شده و طی سالها هم تشدید می شود..دکتر دبورا لوین از ان اربور در میشیگان می کوید که تاثیر مختل کننده حافظه در سکته مغزی مسجل بوده اما ادامه ان در جریان زمان و تاثیر ان بر حافظه دراز مدت در این تحقیق مشخص شده است.

JAMA. 2015;314:41-45. Abstract Editorial

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین