ارتباط میگرن با سندروم تونل کارپ

۱۸

headache

در یک گزارش جدید از ارتباط بین میگرن و سندرم تونل کارپ صححبت شده و وقوع سردرد میگرنی در افراد مبتلای به تونل کارپ را دو برابر دانسته است.ارتباط جالب  عجیب بین این دو بیماری باید بیشتر شرح داده شود.نوعی ارتباط سیستمیک و یا نورولوژیک بین این دو بیماری وجود دارد و افراد با میگرن باید در اینده در انتظار سندرم تونل کارپ باشند.البته جزییات این ارتباطات نامشخص است.شاید میگرن هم مانند بیماری یادشده دست بر اثر نوعی فشار به اعصاب سر و گردن باشد و گزارشاتی از بهببود سردردهای میگرنی متعاقب دکومپرسیون برخی اعصاب جمجمه موجود است.مولفین این گزارش پیشنهاد می کنند که برپایه گزارش اخیر و نیز گزارشات قبلی شاید بهتر باشد در بیماران با سردرد میگرنی از نظر عارضه سندرم تونل کارپ نوارعصب و عضله هم انجام گردد.

Plast Reconstr Surg. Published online March 19, 2015.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین