آیا هدف درمانی در خونریزی مغزی تاخیر در خونریزی داخل بطنی است؟

۳

events27

به نظر می رسد بدنبال انتشار برخی گزارشات تاخیر در وقوع خونریزی داخل بطنی می تواند هدف درمانی در خونریزی های داخل مغزی باشد.دکتر Jens Witsch از کالج پزشکان و جراحان کلمبیا در نیویورک و محقق ارشد این مقاله که در شماره 11 اوریل مجله نورولوژی منتشر شده است می گوید برخلاف نظریات قبلی دیده شده که در بیمارانی که در بدو ورود خونریزی مغزی و داخل بطنی دارند و اینده خوبی در دراز مدت براب تنها متصور نیست در انهای که نمایش این خونریزی داخل بطنی دیرتر رخ می دهد امید بیشتری به نجات می رود.گزارشاتی هم بر علیه این نظریه البته موجود است که پاسخ نهایی به تعداد بیشتر بیماران بررسی شده و تحقیقات بیشتری منوط شده است.

Neurology. 2015;84:989-994, 993, 970-971. Abstract Comment Editorial

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین