DBSزودرس در بیماری پارکینسون

۷۱

درآزمودن این فرضیه که تحریک عمقی مغز(DBS)   لوودوپا دربیماران انتخاب شده‌ی دچار مرحله‌ی زودرس بیماری پارکینسون بهتر از لوودوپای تنها است، پژوهشگران یک بررسی با کمک مالی کارخانه‌ی سازنده‌ و با گروه موازی در چند مرکز انجام دادند. پیامد اولیه عبارت از تغییر در پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی بیماری پارکینسون (PDQ-39) بعداز 2‌سال بود. پژوهشگران به صورت غیر‌انتخابی 251‌بیمار دچار عوارض زودرس حرکتی PD (سن متوسط 52 سال، حداکثر سن 60 سال، متوسط مدت بیماری ۷/۵سال) را تحت درمان تحریک عصبی سوب تالامیک دوطرفه و دارو و یا فقط دارو قراردادند. محققان درمان دارویی مناسب و تطبیق مناسب دارویی انجام دادند. بیماران نباید به سختی راه می‌رفتند ودچار دشواری‌های وضعیتی می‌بودند.
درگروه تحریک عصبی، متوسط امتیاز PDQ-39  تا ۷/۸ امتیاز افزایش یافت و درگروه داروی تنها ۰/۲ کاهش پیدا کرد که اختلافی قابل توجه بود. پیامدهای ثانوی نیز به‌طور قابل‌توجه به نفع تحریک عصبی بود: ناتوانی حرکتی، فعالیت‌های زندگی روزانه، عوارض حرکتی القاء شده توسط لوودوپا و مدت حرکت با تحرک خوب و بدون دیسکینزی. در گروه تحریک عصبی دوز روزانه‌ی معادل لوودوپا تا 39٪ کاهش و درگروه فقط لوودوپا تا 21٪ افزایش نشان داد. رویدادهای وخیم ناگوار درگروه DBS شایع‌تر بود(55 در برابر‌44٪).
اما رویدادهای مرتبط با دستگاه اندک وخونروی مرتبط با جراحی دیده نشد. درگروه تحت عصبی، انحراف به سمت آپاتی وجود داشت. سه مورد خودکشی و 4 مورد اقدام به خودکشی به وقوع پیوست و ازاین نظر اختـلافی در دو گروه دیده نمی‌شد.

N Engl J Med 2013 Fed 14

در این بررسی به طور مستقیم یک موضوع مهم ارزیابی شده است: دربیماران دچار پارکینسون، چقدر زود باید کاشت DBS در نظرگرفته شود؟ DBS زودرس را می‌توان به طرق مختلف تعریف کرد. ازنوشته‌ی یکی از ویراستاران چنین برمی‌آید که فقط حدود 10٪ تمامی بیماران PD پیش‌از سن 60 سالگی تشخیص داده شده‌اند و همین امر موجب شده‌است گروه بیماران مورد بررسی دراین کارآزمایی تـاحــدی انتخاب شده تلقی شوند.
فقدان خونروی‌های سربرال، انعکاسی ازسن جوان جمعیت مورد بررسی است. نرخ خونروی خاص در بررسی‌های بزرگ DBS برابر 3تا5٪ است (J Neurosurg 2012;116:84) نابسامانی‌های کنترل تکانه در دوگروه با نرخی مشابه بروز‌کرده است که نشانه‌ی پایش دقیق است و درمان این موارد باید پیش‌از عمل انجام شود، چنانکه با جراحی احتمال ازبین رفتن‌شان وجود ندارد.
بسیاری از خبرگان پیش‌بینی کرده‌اند که پیامدهای حرکتی و فعالیت‌های زندگی روزمره درگروه دارو و تحریک، به‌ویژه ظرف 3 سال ازپیشرفت نوسانات حرکتی مشابه است. این نتایج کلینیسین‌را به چالش‌ وا‌می‌دارد تا درمورد درمان DBS در زمانی زودتر ازسیر بیماری PD به‌ویژه دربیماران جوان‌تر به تفکر بنشیند. با انجام بررسی‌درآینده باید بتوان استفاده از DBS زودرس را دربیماران جوان‌تر‌ از‌60 سال و شاید پیش از شروع نوسانات حرکتی حل کرد

http://pezeshkyemrooz.com/Site/

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین