مرور رده

محیط زیست

گرمای زمین

اداره هواشناسی بریتانیا می گوید که دمای زمین امسال نسبت به عصر پیشاصنعتی بیش از یک درجه افزایش خواهد یافت. در واقع ارقام مربوط به ژانویه تا سپتامبر امسال ۱.۰۲ درجه سانتیگراد…
ادامه مطلب ...
× ثبت نوبت آنلاین