سنجش میزان آلودگی اطراف فرودگاه به کمک زنبورها

۱

دهها هزار زنبور در فرودگاه کارخانه هواپیماسازی ایرباس در هامبورگ، با جمع آوری شهد گیاهان اطلاعاتی در مورد میزان آلودگی در طبیعت اطراف بدست می دهند.

زمینی بایر به مساحت ۱۲ کیلومتر مربع در انتهای باند فرودگاه خانه این زنبورهاست. با این زنبورها می توان میزان آلودگی ای را که هواپیمای ایرباس تولید می کند، اندازه گیری کرد.

زنبورها شهد گیاهان را جمع می کنند و به این ترتیب اطلاعاتی زیست شناختیِ در باره وجود رسوبات فلزی و شیمیایی در محیط اطراف فراهم می کنند. دراین فرآیند موسوم به « بیومانیتورینگ» یا «خبرگیری زیستی» مقدار مواد شیمیایی موجود در عسل کندوی زنبورها در آزمایشگاه محلی مستقلی اندازه گیری می شود.

به نظر می رسد صدای هواپیمایی که برای پرواز آزمایشی از روی باند بلند می شود، بر فعالیت زنبورها درون این جعبه های سبز در کنار باند تأثیر نمی گذارد.

فلکر هاز، رئیس امور مربوط به محیط زیست از شرکت ایرباس می گوید: «محیط زیست در کار ما اهمیت زیادی دارد و این زنبورها نقش مهمی در اندازه گیری تأثیر کار ما بر طبیعت اطراف دارند.»

به گفته ابرهارد شادلیچ، زنبوردار نتایجی که تاکنون از آزمایشهای به دست آمده است امیدوار کننده است. وی می گوید: «این نتایج خیلی رضایتبخش است و واقعا بخت با ما یار بوده است. زیرا تک تک نتایج نشان می دهند که میزان آلودگی، کمتر از مقداری است که برای مواد غذایی تعیین و تصویب شده است.»

در مجموع، دهها هزار زنبور دراین منطقه سالانه بیش از ۱۶۰ کیلوگرم عسل می سازند. این عسلها به مشتریها، شرکتهای تأمین کننده مواد مورد نیاز هواپیماهای ایرباس و کارکنان ایرباس هدیه داده می شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین