تغییرات سطح هشیاری در امراض مزمن انسدادی ریه

۱۰۵

تغییرات سطح هشیاری در امراض مزمن انسدادی ریه ها COPDشناخته شده اما ساز و کار ان بدرستی روشن نیست.بیماری سی او پی دی که همان عارضه مزمن اسدادی ریه باشد یک کسالت التهابی اولیه مجاری هوایی است که با محدودیت برگشت ناپذیر جریان هوایی مشخص شده که به هیپوکسمی و هیپرکاپنیا یعنی کمبود اکسیژن و ازیاد گاز کربنیک خون منجر می شود.ان عارضه را درگیری دستگاه های متعدد بدن هم می دانند , مغز یکی از اعضایی است که درگیری ان در این بیماری باعث اختلالات شناختی و شعوری می شود و حتی میزان ان با شدت بیماری ریوی متناسب است.هیپوکامپ که در بخش میانی لوب گیجگاهی قرار دارد از عناصر اصلی متشکله حافظه و شعور محسوب می شود.هیپوکامپ 2 بخش اصلی شاخ امونammon horn و هسته دندانه ای dentate gyrusو 4 بخش بافتی (کورنو امونیسcornuammonis  1 تا 4 داردCA1-4 دارد.هیپوکامپ به تغییرات میزان اکسیژن خون به شدت حساس است.مطالعات نشان می دهد که اتروفی هیپوکامپ در اختلالات حافظه موثر است ودر واقع یک بیومارکر تشخیصی اختلالات شعوری است.کاهش حجم ان در اختلال شعوری ملایم MCI و نیز الزایمر وجود دارد.

در واقع این اولین تحقیق در رابطه با تغییرات حجم هیپوکامپ در بیماری COPD است.

chronic obstructive pulmonary disease

یکی از مشتقات خانواده پروتیین S100 پروتیین S100B است که مشتق از مغز است ودر امراض استحاله ای مغز مانند الزایمر میزان ان افزایش می یابد.به عنوان بیومارکر محیطی فراموشی هم بکار می رود.بررسی های قبلی نشان داده که میزان این پروتیین با تست ذهنی MMSE نسبت معکوس دارد .ارتباط این پروتیین با اختلال حافظه ناشی از COPD مشخص نیست.

در این مطالعه علمی 85 بیمار که 37 نفر بیماریCOPD ملایم تا متوسط و 48 نفر نوع شدید و 31 نفر هم به عنوان شاهد و گروه کنترل یعنی از نظر ریوی سالم بودند. بودند برررسی شدند.

دراین تحقیق رابطه بین حجم هیپوکامپ و پارامترهای کارکرد ریتین و گازهای خونی در بیماران COPD ارزیابی شده است.انهایی که الزایمر-بیماری های خواب و وقفه انسدادی تنفسی-امراض کلیوی و کبدی و ضربه سر و بیماری های روانی و یا استعمال داروهایی که امکان اختلال هشیاری بدهد را داشتند از مطالعه حذف شدند   تمام بیماران توسط یک متخصص ریه-فلب و نوروسایکیاتریست معاینه شدند.مطالعه از نوامبر 2011 تا ژانویه 2013 به دازا کشید.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین