امکان مفید بودن تحریک دهلیز در پارکینسون

۰

Parkinson1

ابزار کوچکی که در بیماران پارکینسون به تحریک دهلیز کوش اقدام کند می تواند در ان بیماران بخصوص انهایی که اختلالات تعادل و راه رفتن دارند مفید و کمک کننده باشد.محقق ارشد دکتر فیلیپ برگ کوییست از دانشگاه گوتنرگ در سوئد می گوید که ایده این شیوه از تز اضافه کردن ریتم به سلسله اعصاب برای کار بهتر ان نشات گرفته است.او اضافه می کند که تحریک وستیبول در حیوانات باعث رها شدن  واسطه های شیمیایی در هسته های قاعده مغزی شده که مشابه تجویز دوپامین در بیماران پارکینسونی  عمل می کند.مطالعه تحقیقی در جریان است که در انسان ها هم این شیوه تست و کارایی ان مشخص گردد.

Brain Stimul. Published online December 3, 2014. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین