اموزش موسیقی در کودکان و نقش مثبت ان بر سلسله اعصاب در بزرگسالی

۳

مطالعات جدید نشان از ان دارد که بزرگسالانی که در سنین کودکی اموزش موسیقی داشته اما هرکز بصورت فعال ساز نزده اند نسبت  به انهایی که هرگز سازی نزده اند بیشتر و سریع تر به عبارات شنیده شده واکنشهای مغزی نشان می دهند.

این تحقیق که در شماره 6 نوامبر مجله نوروسانس منتشر شده است.

در ان بررسی شده مشاهده شده که اموزش موسیقی در کودکی تاثیر دراز مدت و پایداری روی توانایی پردازش اصوات در مغز انسان دارد.

دکتر نینا کراس Nina Krausمحقق ارشد این پروژه تحقیقاتی از دانشگاه نورث وسترن در ایوانستینEvanston ایلینویز امریکا می گوید که در این تحقیق علمی تاثیر اموزش موسیقی در خردسالی و نقش موثر ان در دهها سال بعد تایید شده است.

تایید این نکته در این مطالعه اکادمیک که اموزش موسیقی در کودکی در زمان بندی تکلم و پاسخ به سوالات در سالمندی موثر است جالب است زیرا ازدست دادن زمان بندی پاسخ (دادن پاسخ های بی ربط) در سالمندی اولین بخشی است که مختل می شود.

در این تحقیق تعداد 44 فرد سالم از 55 تا 76سال در حالی که سیلاب “دا”را تلقظ می کردند تحت ازمون سنجش پاسخ برانگیخته ساقه مغزی گوشی قرار گرفتند و پاسخ بدست امده را در سالمندان تحت ازمایش بر پایه سابقه اموزش موسیقی در خردسالی به 3 گروه تقسیم کردند:

گواینکه هیچیک از افراد مورد تحقیق در 40 سال اخیر سازی نزده بودند اما انهایی که در خردسالی بین 4 تا 14 سال سابقه اموزش موسیقی داشتند بسیار بهتر از انهایی که چنان سابقه ای نداشتند به اصوات شنیده شده پاسخ می دادند(حدود 1 میلی ثانیه).

دکتر میچل کلیگارد Michael Kligard استاد اعصاب که در دانشگاه تگزاس در دالاس در مورد  این مطالعه که در ان درگیر هم نبوده است می گوید که شاید یک میلی ثانیه بنظر مهم نرسد اما اشاعه ان در بین میلیونها سلول مغزی در یک فرد سالمند می تواند بسیار تعیین کننده در پاسخ سیستم عصبی  و پردازش مغزی باشد.

او اضافه می کند که این موضوع نشان می دهد که انچه که ما در مغزخود در سالهای اولیه ذخیره می کنیم بعدها نتایج خود را نشان می دهد.

البته محققین مربوط به تبعات اموزش موسیقی در خردسالی در احتمال خطر افت تحصیلی کودک به علت غافل شدن ار ریاضی و قرائت و علوم  هم دارند.

انها همچنین در این تحقیق به ارزش تقویت سیستم عصبی در ارتباطات روزانه علاوه بر بهینه سازی پاسخ سیستم اعصاب در سالمندی به دلیل انتقال اصوات با صدا و بیصدا در بیان افراد هم اشاره دارند.

اهمت اموزش هنر در  کودکستان و مدارس در بهینه سازی منافع زیستی فرد در این تحقیق روشن شده و اهمیت اموزش موسیقی در نوجوانی و بلوغ و استفاده از”ارزش افزوده” ان در سالمندی مشخص می شود.

 

J Neurosc i. 2013;33:17667-17674. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین