افزایش خوش خیم فشار داخل جمجمه

۶۶

مطالعات جدید تحقیقی نشان میدهد که احتمال کاهش دایمی دید در بیماران با افزایش یدون علت مشخص فشار داخل جمجمه در بیماران مرد بیشتر از زنان مبتلا به همان بیماری است.

I I H  ویا همان IDIOPATHIC INTRACRANIAL HYPERTENTION بیماری بدون علت شناخته شده ای است که با وقوع ۱در ۵۰۰۰ هزار نفر با سردرد شدید احساس فشار و سنگینی گوش و ورم عصب باصره وتاری دید همراه است و در زنان شایعتر است ولی عارضه تاری دید ان در اقایان شدیدتر و درمان مجدانه تری را طلب می کند.

منبع:American Academy of Neurology, news release, Oct. 15, 2008

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین