اختلالات خواب در دیابت

۰

brain104

وقفه های تنفسی حین خواب عامل مهمی در تشدید امراض قلبی و مفزی عروقی می باشند و امراض متابولیک و در صدر انها دیابت در بروز این وقفه های تنفسی موثر هستند.در تحقیق اخیر رابطه میان شیوع و کنترل دیابت با امراض وقفه تنفسی حین خواب بررسی شده است هرچند در برخی مطالعات قبلی ارتباطی میان دیابت تیپ دو و وقفه تنفسی خواب گزارش نشده است. تعداد 6616 بیمار مراجعه کننده به انجمن خواب اروپا را از نظر شیوع دیابت در انهایی که وقفه تنفسی حین خواب داشتند را بررسی نمودند.در واقع با شاخص عدم اشباع اکسی هموگلوبین شیوع دیابت تیپ دو در افراد با وقفه تنفسی ارزیابی شد.تشخیص افراد دیابتی با شرح حال و داروهای مصرفی و نیز تعیین دیابتی های مخفی با شاخص HgA1c  انجام شد.رابطه میان شدت وقفه تنفسی با میزان قند خون هم ارزیابی شد. نتایج به شرح زیر بود:

میان دیابت نوع دو با شدت وقفه تنفسی حین خواب ارتباط مستقیمی بود یعنی از 6/6 در صد در افراد بدون وقفه تنفسی حین خواب تا28/9 در افراد با وقفه تنفسی شدید در نوسان بود.علیرغم دخالت دادن عواملی مانند چاقی و سایر ریسک فاکتورها اما شیوع دیابت تیپ دو در افراد بدون وفقه تنفسی خواب تا وفقه های ملایم-متوسط و شدید ارتباط تنگاتنگی داشت و هرچه شدت وقفه تنفسی بالاتر بود شدت عدم کنترل قند خون نیز بیشتر بود و شاخص هموگلوبین ا وان سی هم این را تایید می کرد.

نتیجه نهایی انکه هرچه شدت وقفه تنفسی حین خواب بالاتر باشد احتمال بروز دیابت تیپ دو بالاتر است و شدت قند خون کنترل نشده هم بیشتر است.

Kent B, Grote L, Ryan S, Pepin J, Bonsignore M, Tkacova R, Saaresranta T, Verbraecken J, Lévy P, Hedner J, McNicholas W; Chest (May 2014)

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین