کتامین برای استرس متعاقب ضربه

۲۳

spirit14

قبلا در باره ارجحیت داروی کتامین نست به میدازولام و یادارونما در درمان عارضه استرس متعاقب ضربه PTSDگفتگو شده است و اینک خانم دکتر ادریانا فدر  Adrana Federکه قبلا هم در این زمینه مطالعه کرده و صاحب نظر می باشد در تحقیق جدیدی صحت این مدعا را به اثبات رسانیده است.در 41 بیمار با عارضه استرس متعاقب ضربهPost traumatic stress disorder باداروی کتامین وریدی بهبودی بیشتری نسبت به میدازولام وریدی پس از 24 ساعت نشان دادند.

در واقع اینجا میدازولام که نوعی بنزودیازپین سریع الاثر است و دارای خواص ضد استری و ارام بخش است به عنوان دارونما در مقایسه با کنامین به کار رفت.سن بیماران بین 18 تا 55  سال و دو هفته قبل از این ارزیابی داروی دیگری مصرف نمی کردند.

کتامین در کاهش عوارض افسردگی و نیز بهبودی کلی از خود اثار مفیدی نشان داد.

میزان انفوزیون کتامین نیم میلیگرم برای هرکیلوگرم وزن و برای میدازولام جهل و پنج صدم میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن بود.

http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1860851

 

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین