نقش ویتامین د در کارکرد مغز

۲۱۰

ویتامین د رل مهمی در بسیاری از کارکردهای مغز انسان مانند ایجاد پیوند میان سلول های مغزی-کارکرد یون کلسیم و کاهش رادیکالهای ازاد مغزی-تولید واسطه های شیمایی عصبی-تنظیم ایمنی و رشد و تکوین مغز دارد.ارتباط کاهش ویتامین د با افسردگی و جنون جوانی مطرح است.برخی محققین تجویز مکمل های ویتامین د را در بهبود علائم افسردگی دخیل می دانند اما دیگران نقش انرا در بهبود سیر درمانی امراض دو قطبی مستلزم بررسی های بیشتری می دانند.

50 تا 90 درصد ویتامین د مورد نیاز افراد از طریق تماس با نورافتاب و بقیه از راه استفاده از مکمل های مربوط و تغذیه تامین می شوند و بدیهی است که پوشش و استتار بدن و محل سکونت کاهش جذب ویتامین د ناشی از افتاب را به دنبال خواهد داشت.ویتامی د موجود در مکمل ها پس از مصرف در کبد به 25 هیدروکسی ویتامین د تبدیل می شود ود کلیه ها به1.25 هیدروکسی ویتامین د بدل خواهد شد.مقادیر ویتامین د زیر 30 به کمبود و بین 20تا 29 به ناکافی بودن ان اطلاق می شود.مقادیر پایین 25 هیدروکسی ویتامن د در نوزادان با احتمال وقوع اسکبزوفرنی در اینده منجر شده که با مصرف ویتامین د این ریسک از بین می رود.روغن ماهی میزان ویتامین د را افزایش می دهد و احتمال دارد که موثر بودن امگا تری در افسردگی به ویتامین د مربوط باشد.از هر 4 مقاله در این رابطه دوتای انها به مصرف روزانه 1500 واحد ویتامین در کاهش امراضی مانند افسردگی و دوقطبی باور دارند که مقاله دکتر خورامینا و همکاران در نشریه انجمن روانپزشکی استرالیا و نیوزیلند در 2013 اخرین انهاست.

دکتر شا در یک تحقیق در کره ای ها دریافت شد که در گروه مورد تحقیق از 21بیمار اسکزوفرنیک و 86 بیمار دوقطبی و 42 بیمار افسرده میزان ویتامین د انها کمتر از حد مورد نیاز بود.متوسط میزان ان 15 میکروگرم در سی سی بود که از گروه 31نفر گروه شاهد که  20میکروگرم در هر سی سی بود کمتر نشان می داد.

mental-health.verylinks.com/36362267/?class=Mental…Bipolar..

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین