عوارض قلبی داروهای الزایمر

۱۴

Alzheimer14

داروهای کنترل کننده علائم بیماری الزایمر که به صورت معمول مصرف می شوند عبارتند از:

متوقف کننده های استیل کولین استراز شامل دانپزیل-ریواستیگمین و گالانتامین و نیز انتاگونیست گیرنده های NMDA مانند ممانتین که عوارض قلبی این داروها کمیاب است اما گزارشاتی در دست است که متوقف کننده های کولین استرازها به میزان ناچیز اما مهمی ریسک سنکوپ و برادیکاردی را افزایش می دهند.انها همچنین قادر به ایجاد تاکیکاردی بطنی نوع TORSED DE POINTE و نیز افزایش فاصله QT می شوند.عوارض قلبی این داروها بسیار کمتر از عوارض گوارشی انهاست اما در مورد موارد خاص باید در نظر گرفته شود.بر عکس در مطالعات مدل های حیوانی این داروها واجد خواض محافظ قلبی و کاهش دهنده حوادث قلبی عروقی شناخته می شوند.برای اثبات این خواص احتنالی به تحقیقات بیشتری نیاز است در مورد عوارض قلبی ممانتین گزارشات زیادی در دست نیست اما برادیکاردی و کاهش بقای قلبی عروقی با ان هم گزارش شده است.

Howes L; Drug Safety (Apr 2014)

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین