خشكسالي را به رسميت بشناسيم

101

اعتماد| خشكسالي در كشور به رسميت شناخته شد. رييس سازمان حفاظت محيط زيست، ‌راهكار مديريت صحيح آب در كشور را ‌به رسميت شناختن خشكسالي دانست و خواستار تغيير نگاهي شد كه از خشكسالي به عنوان حادثه‌يي غيرمترقبه ياد مي‌كند.
معصومه ابتكار، ‌با اشاره به پيش‌بيني مراكز علمي جهاني از ادامه خشكسالي و كم‌آبي در مناطق جهان و به خصوص خاورميانه گفت: «اين وضعيت براي كشورهايي كه به فكر حكمراني خوب و ايفاي نقش اساسي در آينده توسعه و محيط زيست در سطح ملي، منطقه‌يي و بين‌المللي هستند، يك هشدار بزرگ است.»
گرمايش زمين، ‌بحث ديگري است كه ابتكار به آن پرداخته است، ‌از نگاه او يكي از مهم‌ترين هشدارهاي جهاني گرمايش زمين است، ‌اين در حالي است كه پيش‌بيني‌ها حاكي از افزايش دو درجه‌يي دماي عمومي جهاني است. ابتكار در اين خصوص افزود: «به دليل همين بحران جهاني گرمايش زمين است كه كليه كشورها ملزم به ارايه راهبردهايي براي كاهش گازهاي گلخانه‌يي شده‌اند و در همين راستا ايران نيز راهبرد كاهش گازهاي گلخانه‌يي و اقتصاد كم‌كربن را در دست تدوين دارد.»
وي ضمن اشاره به وجود بحران آب در بخش وسيعي از كشور گفت: تغيير نگاه و انقلاب فكري در مديريت مصارف و منابع آب يكي از مهم‌ترين ضرورت‌هاي مقابله با بحران آب است و برگزاري چنين همايش‌هايي به اين انقلاب فكري و تدوين سياست‌هاي اجرايي كمك خواهد كرد.
ابتكار از تدوين لايحه تالاب‌ها در دولت يازدهم خبر داد و گفت: هيات وزيران در كنار نگاه نقادانه به حوزه آب و محيط زيست، حمايت‌هاي ويژه‌يي را نيز از اين بخش‌ها داشته و با تدوين لايحه تالاب‌ها، در تلاش است با تعديل و اصلاح سياست اجراي طرح‌هاي يك سويه‌انتقال آب، حقابه طبيعت را نيز براي حفظ تالاب‌ها تضمين كند.
تامين حقابه تالاب‌هاي كشور، ‌با توجه به اوضاع اقليمي كشور و مديريت آب، امري است كه با وجود بيان شدن و اصرار بر تامين آن از سوي سازمان متولي، ‌همچنان مغفول مانده و درصد زيادي از تالاب‌هاي كشور، ‌يا خشك شده‌اند يا در آستانه خشك شدن‌اند.
ابتكار حقابه طبيعت را امكان انجام خدمات طبيعي براي تامين منابع آب براي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و شرب تعريف كرد و افزود: بايد اين حقابه به‌صورت پايدار در نظر گرفته شود تا طبيعت قادر به ادامه خدمات خود باشد. در بودجه سال آينده بر اساس نگاه مثبت دولت رديف اعتباري مناسبي براي تالاب‌هاي هامون، بختگان، پريشان و به‌ويژه درياچه اروميه اختصاص يافته كه اين موضوع نشان‌دهنده نگاه ويژه دولت به موضوع آب و محيط زيست است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه بايد تحول نگاه در بخش آب را به تمامي سطوح اقتصادي و تصميم‌گيري كشور منتقل كنيم، گفت: اين تغيير بايد از مباني علمي آغاز شود و سپس در سياست‌ها و برنامه‌ها به آن بپردازيم؛ چراكه اين موضوع يك چرخه به‌هم پيوسته است.
وي ارزيابي زيست‌محيطي را راهكار اصلي براي سازگاري توسعه با محيط زيست برشمرد و ادامه داد: اين لايحه در دستوركار دولت قرار دارد و كليات آن نيز تصويب شده است. كنترل خروجي پساب‌ها و پايش آنها، ‌از وظايف سازمان محيط زيست است كه ابتكار با اشاره به آنها، ‌از مديريت يكپارچه پساب‌هاي صنعتي، زه‌آب‌هاي كشاورزي و فاضلاب‌هاي شهري و كشاورزي در كنار هم، نويد بهبود كيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني، تالاب‌ها و سواحل كشور خبر داد.
او همچنين با اشاره به سياست‌هاي وزارت نيرو در تامين حقابه طبيعت و اصل قرار دادن اين مساله گفت: «اصل را بايد بر حفاظت و مديريت صحيح منابع آب و توجه به حقابه طبيعت بگذاريم؛ اين مورد در گذشته هيچگاه در نظر گرفته نشده است و تغيير رويكردي كه هم‌اكنون در دولت يازدهم اتفاق افتاده، توجه به حقابه طبيعت است كه اين امر در سياست‌هاي وزارت نيرو نيز مشهود است. ما بايد حقابه طبيعت، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، آب‌هاي زيرزميني و منابع طبيعي را در سياست‌هاي ملي به رسميت شناخته و پس از آب شرب، بايد ابتدا نيازهاي طبيعت را تامين كنيم تا طبيعت نيز پاسخگوي نيازهاي ما باشد.»

Call Now Button
Design & Development By www.724ws.net