تاثیر گامانایف در درمان وسواس

۳۱۹

spirit27

مطالعات چدید نشان می دهد که کاربرد گامانایف در جراحی تخریبی کپسول قدامی تالاموس در درمان وسواس های اجباری می تواند موثر باشد.تحقیقات بیشتر در راه استاین یکی دیگر از روش های جراحی درروانپزشکی است.

JAMA Psychiatry. Published online July 23, 2014. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین