برقراری ارتباط مغز با اعضای آسیب دیده بدن

۵

brain10

پژوهشگران میان مغز میمون و یک وسیلۀ امربر ارتباطی برقرار ساخته اند، که در نهایت فردی که نخاعش آسیب دیده می تواند با آن وسیله حرکت بازو یا پای مصنوعی اش را فقط با اندیشیدن به حرکت درآورد.

گونۀ ساده تر این وسیله (ویژۀ حرکت یک عضو) را پیشتر، پژوهشگران در بخش مهندسی اعصاب دانشگاه دوک در کارولینای شمالی ساخته بودند.
آنچه اکنون دانشمندان ساخته اند، وسیله ای است که با آن یک میمون می تواند هر دو بازویش را هم زمان، به هنگام تماشای شبیه خود بر روی صفحۀ کامپیوتر، به حرکت در آورد.

میگل نیکوللیس استاد بخش اعصاب این دانشگاه می گوید، میمون ها نخست فراگرفتند شبیه کامپیوتری شان را با به حرکت درآوردن دسته ای مخصوص کنترل کنند.  همان میمون ها بعداًً آموزش دیدند، کاملاً از حرکت باز ایستند و حرکت را فقط تصوِر کنند.

پیام این تصوّر که از هر دو طرف مغز آمد، به یک کامپیوتر مرحله سنج هدایت شد.  این کامپیوتر، علائم مخصوص حرکت متناسب را به شبه میمون مورد نظر فرستاد و او را به حرکت مورد نظر واداشت.
حالا براین اساس، دانشمندان سرگرم ساختن جلیقه های امربر از مغز هستند که پوشنده اش قادر می شود به جای واداشتن عضوی از جسمی تصوّری در روبرویش، عضو مصنوعی نصب شده روی بدن خود را به حرکت درآورد.

این جلیقه در مراسم افتتاح جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل رونمایی و به کار گرفته شد.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین