ام اس و ضد بارداری ها

۴۳۲

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که در بیمارانی که وقوع علائم بیماری ام اس  و یا سندرم بالینی منفرد در انها تشخیص داده شده است در 3 سال قبل از تشخیص نسبت به انهایی که از این داروها مصرف نکرده بودند بیشتر امادگی ابتلای به کسالت های بالا را نشان می دهند.دکتر کرستین هلویگKerstin Hellwig محقق ارشد این تحقیق از رکز تحقیقات دائمی جنوب کالیفرنیا می گوید که فارغ ار سن-جاقی-تعداد زایمان و سیگاری بودن وقوع علایم ام اس در بیمارانی که این داروهای ضد بارداری را دریافت کرده بودند بیشتر بود.این مطالعه در شصت و ششمین کنگره مغز واعصاب امریکا که از 35 اوریل تا 3 می 2014 در فیلادلفیای امریکا برگزار شد مطرح شده است .

در این مطالعه تعداد 305 زن با علائم بیماری ام اس از 2008 تا 2011 حدود 3 سال مطالعه شدند و هر زن بیمار با 10 زن سالم مقایسه شد سن-جنس-نژاد-استعمال سیگار و تعداد زایمان زنده در انها مطالعه شدو مشاهده شد که در 29/2 در صد زنان مبتلای به ام اس و 23/5 درصد زنان سالم حداقل 3 ماه سابقه استعمال داروهای ضد بارداری در 3 سال اخیر منجر به تشخیص بیماری وجود داشته است.عمدتا استروژن -پروزستن و یا تکیب انرا مصرف کرده بودند.انهایی که در 3 سال اخیر هر نوع ترکیب اورمونی مصرف کرده بودند 35 در صد بیشتر احتمال ابتلای به ام اس را داشتند و انهایی که حداقل یک ماه قبل از تشخیص علائم بیماری مصرف داروی اورمونی را قطع کرده بودند 50درصد شانس بیشتری برای ابتلای به ام اس را داشتند.خانم دکتر هلویگ می گوید که این تحقیق کوپی است و با اینکه در دو مطالعه قبلی هم نتایج مشابهی به دست امده است اما این ها تنها گوشه کوچکی از جدول معمای ام اس است .این بیماری در زن ها بیشتر است و چون ازیاد امار در زنهاو نه در اقایان بیشتر

است لذا باید پبزی در شیوه زندگی مطرح باشد.او می افزاید زایمان که با ازدیاد استروژن همراه است رل محافظتی در دوره بارداری در خانم هایی که ام اس داشته اند دارد در نتیجه نقش اورمون ها در این بیماری مطرح است.شایدمیزان استروژن پایین ریسک امراض اتوایمیون را شعله ورکند اما میزان این و استانه ان مشخص نیست.

باید عواملی مانند فعالیت فیزیکی-زمان بیرون هز خانه بودن و رزیم غذایی هم در نظر گرفته شده و در کنار انها تاثیر اورمون ها وارسی گردد واین دستمایه مطالعات اتی در این زمینه خواهد بود.

American Academy of Neurology (AAN) 66th Annual Meeting, Philadelphia, April 26 to May 3, 2014. Abstract 1644.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین