امفتامین ها و 3 برابر شدن وقوع پارکینسون

۷۱

Parkinson2

بررسی های جدید نشان می دهد که افرادی که مت امفتامین و یا  سایر مشتقات امفتامین ها (شیشه)را مصرف می کنند 3 برابر بیشتر از کسانی که مصرف نمی کنندبه بیماری پارکینسون مبتلا می شوندو این در زن ها بیشتر است.شیوع فراوان در ده های گذشته با مصرف امتامین و مت امتامین مرتبط است.باید توجه داشت که پارکینسون بیماری مستهلک گننده و درمان سخت است و پیشرونده بوده و درمان و نگاهداری پر هزینه است.

The study was published online December 11 in Drug and Alcohol Dependence.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین