استم سلها برای ام اس

۶

ms5

اولین مراحل پروژه تحقیقاتی مطالعه درمان بیماری ام اس باسلول های مزانشیمال بی خطری و احتمال موفقیت را فاز 1 بررسی نشان داده است.امیدواری برای ارائه درمان جدیبرای این بیماری می رود.

MS Boston 2014: 2014 Joint Americas and European Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS/ECTRIMS). Abstract PS 1.5 Presented September 11, 2014.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین