• تماس با تلفن 57902000داخلی2202-2201
  • آدرس: تهران، میدان فاطمی، نبش خیابان چهلستون، بیمارستان شهرام
× ثبت نوبت آنلاین