نگاهی به تازه های دارودرمانی بیماری ام اس:

۷۲

ms11

1392/8/22

دارو درمانی بیمار ی ام اس  از نوع عود کننده و ارام شونده در سالهای اخیر دستخوش تحولات بسیاری شده است و داروهای متعدد تزریقی جدیدی در دست بررسی و برخی هم در مراحل نهایی ورود به بازار دارویی این بیماری هستند.

همانطوری که اشاره شد داروهای متنوع و موثری برای درمان این نوع بیماری در مراحل میانی و یا نهایی تحقیق و فاز 3 مطالعه هستند.

Alemtuzumab  المتوزوماب نوعی انتی بادی مونوکلونال بوده که در فاز 3 تحقیق اثار مفیدی از خود نشان داده اما از انجایی که عوارض جانبی شدیدی داشته است لذا   مطالعات بالینی دقیقی باید صورت گیرد.

اینترفرون بتا  1a pregylated در تحقیقات فاز 3 خوب و موثر نشان داده شده است.

Daclizumab داکلیزوماب واکره لیزوماب Ocrelizumabهر دو اتنی بادی مونوکلونال بوده که در فاز 2 تحقیقات از خود نشانه های مثبتی نشان داده و در راه ورود به تحقیقات مرحله 3 هستند.

Ofatumumab  افاتوموماب هم انتی بادی مونوکلونال دیگری بوده که در گروه اندکی از بیماران در فاز 2 مفید دیده شده است.

در تحقیات بر گونه های جانوری انتی بادی Anti LINGO1 واجد خواص تجدید تولید میلین شناخته شده و فاز 2 تحقیقات در مورد ان در دست انجام است.

در این تولیدات جدید باید ساز وکار اثر بخشی دارو و حفظ اثار مثبت و ایمن در بیماران با ام اس نوع فعال-ارام شونده در مطالعات لازم روش و تایید گردد.

Lancet Neurol. 2013 Nov;12(11):1115-26. doi: 10.1016/S1474-4422(13)70192-3. Epub 2013 Oct 1.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین