مغز-اواتار

0 ۸


کنترل حرکات دیگری با تعامل مغز با مغز – ساخت آواتار در مدل حیوانی

شیوه جدیدی برای تعامل مغز با مغز (BBI) ابداع شد که توانایی کنترل حرکات یک حیوان توسط دیگری را میسر کرده است.

این روش کلا بر پایه اپتیک است.

در این روش از حساس کردن نورونهای نورومدین بی در هسته اینسرتوس استفاده شده است.

برای BBI نیاز به تعامل مغز با کامپیوتر (BCI) و کامپیوتر با مغز (CBI) وجود دارد. اولی سیگنالهای مغز را از مغز فرستنده می خواند و تبدیل به کدهای کامپیوتری می کند و دومی سیگنالهای کامپیوتری را تبدیل به تحریکات قابل فهم برای مغز کرده و تحویل مغز گیرنده می دهد.

در این تحقیق از روش فایبر فوتومتری برای خواندن فعالیت نورونهای مغزی ارسال کننده و روش اپتوژنتیک برای تحریک نورون‌های مغز گیرنده استفاده شده است.

یکی از چالشهای اتصال مغز به مغز دقت در تقلید دقیق فعالیت مغز اول در مغز دوم است که با این روش به علت خوانش و تحریک تک نورونی نسبت به خوانش با نوار مغزی و تحریک الکتریکی بهبود بسیاری یافته است.

هسته اینسرتوس به این علت انتخاب شده که در تولید طرحواره های حرکتی نقش مهمی در مغز موش دارد.

چالش دیگر در ارتباط بین دو مغز سرعت انتقال داده بین دو مغز بوده که با این روش بهبودی دو برابر داشته است.

تیجه این کار اینگونه بوده که با فعالیت مغزی موش اول، حرکات موش اول توسط موش دوم کاملا اجرا میشده است، نوعی دستور اجباری به داخل مغز موش دوم بدون اینکه خودش آگاه باشد.

این تحقیقات ممکن است در آینده منجر به پیدایش روش‌هایی جهت کنترل حرکات یا شاید افکار مغزهای دیگر توسط مغز فردی کنترل کننده بدون انجام هیچ حرکتی شود.

عنوان این مقاله :
An optical brain-to-brain interface supports rapid information transmission for precise locomotion control

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین