عدم تاثیر میزان ناچیز آسپرین در پیشگیری

۰

events2

در یک مطالعه جدید نشان داده شده است که اسپرین با میزان مصرف پایین و یک بار در روز در پیشگیری ازامراص عروقی قلبی در کنار عوامل خطر متعدد مانند فشار بالا و دیابت و چربی خون بالا نقشی ندارد.در سکته قلبی و مغزی که به مرگ منهی نشده باشد ونیز در حوادث کاردیو واسکولار اثری ندارد اما در کاهش وقوع سکته های موقت TIA و سکته های قلبی موثر است.

JAMA. Published online November 17, 2014. Abstract Editorial

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین