صرع و بارداری

۱۱

Epilepsy5

مراقبت و درمان زنان باردار ی که بیماری تشنج دارند چالشهای جدی را در زمینه اتنخاب و تجویز دارو در پرتو اطلاعات مربوط به تاثیر ان داروها رویزمینه جنین و بارداری اعم از بارداریهای برنامه ریزی شده و یا غیر ان و نیز واکنش های  پیچیده بین داروها و اورمونهای زنانه رودر روی طبیب و بیمار قرار می دهد.

مطالعات بالینی انجام شده در زنان باردار اطلاعات ذیقیمتی را در واکنشهای متقابل پیچیده میان هورمونهای استروییدی سیکل ماهانه-دفعات تشنج-داروهای صد صرع-داروهای ضدبارداری و اختلالات اعصاب و غدد داخلی(نورواندوکرین) یدست می دهد.

ارتباط سه جانبه بین صرع داروهای ضد صرع و اورمونهای استرویید زنانه:

اورمونهای حنسی استرویید زنانه به عنوان نورواسترویید مستقل عمل می کنند و مطالعات علمی در جانوران نشان می دهد که انها محرک سلولهای عصبی بشمار می روند و برعکس پروژسترون واجد اختصاصات بازدارنده نورونهای سلسله اعصاب  عمدتا از طریق متابلیت خود الوپرگنانولون محسوب می شود.انها این تاثرات را طریق واکنشهای سریع غشا نورونها ویا از طریق کندتر ژنومی اعمال می کنند. به این ترتیب می توان بسادگی متوجه شد که تغییرات در سطح سرمی اورمونهای استرویید زنانه در کنترل تشنج نقش جدی و مهمی دارند.

تغییرات در میزان استرادیول کلیرانس برخی داروهای ضد تشنج را افزایش داده و به کاهش میزان سطح سرمی ان داروها منجر شده و در نتیجه می تواند بیماری را از کنترل خارج کند.

از سویی هم داروهای ضد تشنج و هم خود بیماری تشنج قادر به تغییرات در محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-تخمدانها بوده و در نتیجه اثرگذاری در سیر درمانی بیماری تشنج شوند.

 

 

محور هیپوتالاموس-هثپوفیز-تخمدان

تشنج کاتامنیال :به تشنجی اطلاق می شود که اه نوعی به یکی از مراحل دوره عادت ماهانه مربوط می شود با هرکدام از انواع تشنج ها می تواند همراه باشد ولی بیشترین گزارش با تشنج های موضعی است (فوکال)و یک سیکل قاعدگی معمولا 28 روز است که روز 1 روز اول ان و روز 14 روز تخمک گذاری بوده که از روز اول تا روز 14 فاز فولیکولار از فاز های دوگانه یک سیکل قاعدگی و از روز 14 تا روز 1 بعدی را فاز لوتئال نامیده که فاز دوم بشمار می رود.تشنج در ایام قبل و بعد از مراحل اغازین فازهای اول و دوم می تواند تشدید و رخ دهد ونیز در انهایی که فاز لوتئال کافی نداشته ودر نتیجه تخمگ گذاری هم اتاق نیافتاده و زمینه را برای وقوع تشنج براثر اکاهش پروژسترون فراهم می کند.صرع قاعدگی بیشتر زمانی رخ می دهد که میزان استروژن بیشتر از پروژسترون بوده و یا انکه میزان ان سریعا تغییر کند.

در زنانی که تشنج دارند تقریبا 12تا 75 در صد در ردیف صرع ایام عادت ماهانه قلمداد می شوند و بر پایه امارهای دیگر احتمال تشنج در زنانی که این کسالت را دارند در فازهای مختلف بیماری دوبرابر می شودو رویهمرفته در زنانی که تشنج فوکال دارند حدود 1/3 تشنج کاتامنیال دارند.

REFERENCES

1. Harden CL, Pennell PB. Neuroendocrine considerations in the treatment of men and women with epilepsy. Lancet Neurol 2013; 12 (1): 72–83.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
2. Herzog AG, Klein P, Ransil BJ. Three patterns of catamenial epilepsy. Epilepsia 1997; 38 (10): 1082–1088.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
3. Mattson RH, Cramer JA, Caldwell BV, Siconolfi BC. Treatment of seizures with medroxyprogesterone acetate: preliminary report. Neurology 1984; 34 (9): 1255–1258.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
4. Herzog AG, Fowler KM, Smithson SD, et al. Progesterone vs placebo therapy for women with epilepsy: a randomized clinical trial. Neurology 2012; 78 (24): 1959–1966.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
5. Klein P, Serje A, Pezzullo JC. Premature ovarian failure in women with epilepsy. Epilepsia 2001; 42 (12): 1584–1589.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
6. Harden CL, Koppel BS, Herzog AG, et al. Seizure frequency is associated with age of menopause in women with epilepsy. Neurology 2003; 61 (4): 451–455.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
7. Harden CL, Pulver MC, Ravdin L, Jacobs AR. The effect of menopause and perimenopause on the course of epilepsy. Epilepsia 1999; 40 (10): 1402–1407.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
8. Harden CL, Herzog AG, Nikolov BG, et al. Hormone replacement therapy in women with epilepsy: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Epilepsia 2006; 47 (9): 1447–1451.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
9. Herzog AG. A relationship between particular reproductive endocrine disorders and the laterality of epileptiform discharges in women with epilepsy. Neurology 1993; 43 (10): 1907–1910.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
10. Azziz R, Carmina E, Dewailly D, et al. The Androgen Excess and PCOS Society criteria for the polycystic ovary syndrome: the complete task force report. Fertil Steril 2009; 91 (2): 456–488.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
11. Pylvänen V, Pakarinen A, Knip M, Isojärvi J . Characterization of insulin secretion in Valproate-treated patients with epilepsy. Epilepsia 2006; 47 (9): 1460–1464.
Cited Here…
12. Morrell MJ, Hayes FJ, Sluss PM, et al. Hyperandrogenism, ovulatory dysfunction, and polycystic ovary syndrome with valproate versus lamotrigine. Ann Neurol 2008; 64 (2): 200–211.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
13. Morrell MJ, Flynn KL, Doñe S, . Sexual dysfunction, sex steroid hormone abnormalities, and depression in women with epilepsy treated with antiepileptic drugs. Epilepsy Behav 2005; 6 (3): 360–365.
Cited Here…
14. Sukumaran SC, Sarma PS, Thomas SV. Polytherapy increases the risk of infertility in women with epilepsy. Neurology 2010; 75 (15): 1351–1355.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
15. Dansky LV, Andermann E, Andermann F. Marriage and fertility in epileptic patients. Epilepsia 1980; 21 (3): 261–271.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
16. Artama M, Isojarvi JI, Raitanen J, et al. Birth rate among patients with epilepsy: a nationwide population-based cohort study in Finland. Am J Epidemiol 2004; 159 (11): 1057–1063.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
17. Olafsson E, Hallgrimsson JT, Hauser WA, et al. Pregnancies of women with epilepsy: a population-based study in Iceland. Epilepsia 1998; 39 (8): 887–892.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
18. Crawford P, Hudson S. Understanding the information needs of women with epilepsy at different lifestages: results of the ‘Ideal World’ survey. Seizure 2003; 12 (7): 502–507.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). U S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59 (RR-4): 1–86.
Cited Here… | PubMed
20. Bounds W, Guillebaud J. Observational series on women using the contraceptive Mirena concurrently with anti-epileptic and other enzyme-inducing drugs. J Fam Plann Reprod Health Care 2002; 28 (2): 78–80.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
21. Harden CL, Meador KJ, Pennell PB, et al. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy—focus on pregnancy (an evidence-based review): teratogenesis and perinatal outcomes: report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society. Neurology 2009; 73 (2): 133–141.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
22. Harden CL, Pennell PB, Koppel BS, et al. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy—focus on pregnancy (an evidence-based review): vitamin K, folic acid, blood levels, and breastfeeding: report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society. Neurology 2009; 73 (2): 142–149.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
23. Harden CL, Hopp J, Ting TY, et al. Practice parameter update: management issues for women with epilepsy—focus on pregnancy (an evidence-based review): obstetrical complications and change in seizure frequency: report of the Quality Standards Subcommittee and Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology and American Epilepsy Society. Neurology 2009; 73 (2): 126–132.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
24. Pennell PB. Antiepileptic drugs during pregnancy: what is known and which AEDs seem to be safest? Epilepsia 2008; 49 (suppl 9): 43–55.
Cited Here…
25. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, et al. Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry. Lancet Neurol 2011; 10 (7): 609–617.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
26. Tomson T, Battino D. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Lancet Neurol 2012; 11 (9): 803–813.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
27. Hunt S, Russell A, Smithson WH, et al. Topiramate in pregnancy: preliminary experience from the UK Epilepsy and Pregnancy Register. Neurology 2008; 71 (4): 272–276.
Cited Here…
28. Margulis AV, Mitchell AA, Gilboa SM, et al. Use of topiramate in pregnancy and risk of oral clefts. Am J Obstet Gynecol 2012; 207 (5): 405.e1–405.e7.
Cited Here…
29. Werler MM, Ahrens KA, Bosco JL, et al. Use of antiepileptic medications in pregnancy in relation to risks of birth defects. Ann Epidemiol 2011; 21 (11): 842–850.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
30. Pennell PB. The devil is in the details: not all AED-associated major congenital malformations are equal. Epilepsy Curr 2011; 11 (3): 79–81.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
31. Hernández-Díaz S, Smith CR, Shen A, et al. Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology 2012; 78 (21): 1692–1699.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
32. Holmes LB, Mittendorf R, Shen A, et al. Fetal effects of anticonvulsant polytherapies: different risks from different drug combinations. Arch Neurol 2011; 68 (10): 1275–1281.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
33. Meador KJ. Neurodevelopmental effects of antiepileptic drugs. Curr Neurol Neurosci Rep 2002; 2 (4): 373–378.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
34. Meador KJ, Baker GA, Browning N, et al. Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol 2013; 12 (3): 244–252.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
35. Bromley RL, Mawer GE, Briggs M, et al. The prevalence of neurodevelopmental disorders in children prenatally exposed to antiepileptic drugs [published online ahead of print January 31, 2013]. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013. doi:10.1136/jnnp-2012-304270.
Cited Here…
36. Chen YH, Chiou HY, Lin HC, Lin HL. Affect of seizures during gestation on pregnancy outcomes in women with epilepsy. Arch Neurol 2009; 66 (8): 979–984.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
37. Pennell PB, Klein AM, Browning N, et al. Differential effects of antiepileptic drugs on neonatal outcomes. Epilepsy Behav 2012; 24 (4): 449–456.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
38. EURAP Study Group. Seizure control and treatment in pregnancy: observations from the EURAP epilepsy pregnancy registry. Neurology 2006; 66 (3): 354–360.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
39. Pennell PB, Hovinga CA. Antiepileptic drug therapy in pregnancy I: gestation-induced effects on AED pharmacokinetics. Int Rev Neurobiol 2008; 83: 227–240.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef
40. Pennell PB, Peng L, Newport DJ, et al. Lamotrigine in pregnancy: clearance, therapeutic drug monitoring, and seizure frequency. Neurology 2008; 70 (22 pt 2): 2130–2136.
Cited Here…
41. Brodie MJ, Mintzer S, Pack AM, et al. Enzyme induction with antiepileptic drugs: cause for concern? Epilepsia 2013; 54 (1): 11–27.
Cited Here…
42. Carbone LD, Johnson KC, Robbins J, et al. Antiepileptic drug use, falls, fractures, and BMD in postmenopausal women: findings from the women’s health initiative (WHI). J Bone Miner Res 2010; 25 (4): 873–881.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
43. Pack AM, Morrell MJ, McMahon DJ, Shane E. Normal vitamin D and low free estradiol levels in women on enzyme-inducing antiepileptic drugs. Epilepsy Behav 2011; 21 (4): 453–458.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
44. Pack AM, Morrell MJ, Marcus R, et al. Bone mass and turnover in women with epilepsy on antiepileptic drug monotherapy. Ann Neurol 2005; 57 (2): 252–257.
Cited Here… | PubMed | CrossRef
45. Pack AM, Morrell MJ, Randall A, et al. Bone health in young women with epilepsy after one year of antiepileptic drug monotherapy. Neurology 2008; 70 (18): 1586–1593.
Cited Here… | View Full Text | PubMed | CrossRef

© 2013 by the American Academy of Neurology

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین