تغییرات مغزی در سنرم خستگی مزمن

۴۳

brain103

با استفاده از شیوه های مختلف تصویر برداری دانشمندان موفق به یافتن اختلالاتی در مغز افراد مبتلای به سندرم خستگی مزمن شده اند.دکتر مایکل زاینه محقق ارشد ای پروژه از دانشگاه استانفورد در کالفرنیا می گوید که این عارضه کمیابی نبوده و بسیار برای فرد مبتلا ناراحت کننده بوده زیرا بدون انچام فعالیت خاصی ناتوان بوده و قادر به انجام فعالیت های روزانه نیست و علتی هم برای ان مشخص نشده است.

برای انجان تست تعداد 15 بیمار با عارضهفوق و تعداد 14 نفر با سن و جنس مناناسب جهت گروه شاهد انتخاب شدند ,   ام ار ای با 3 تکنیک مختلف برای انها انجام شد.

انالیز ولییومتریکVOLUMETRIC ANALYSIS برای تعین کمی حجم بخشهای مختلف مغزی

تصویر برداری با انتشار کششیDIFFUSION TENSOR IMAGING-DTI برای تعین نوع عبور سیگنال از نواحی ماده سفید مغزی

و روش سوم مشخص کردنATERIAL SPIN LABELING-ASL دوران شریانی برای تخمین میزان خون عبوری از مغز

پس از انجام تصویربرداری های مربوط مشخص شد که در مغز افراد با سندرم خستگی مزمن در مقایسه با گروه کنترل حجم ماده سفید مغزی کمتر است.در گروه در گیر بیماری همچنین اختلالی در سیگنال فراکشنال انیزوتروپی مفزی نیمکره راست در ناحیه ارکیوت  ARCUATE FASCICULUS وجود داشت که نشانه نوعی اختلال بود.در گروه بیماران در ناحیه ارکویت راست فراکشنال انیزوتروپی بیشتر بود که متناسب با شدت بیماری تشدید می شد.وهر چه سیگنال ناحیه ماده سفید بیشتر بوده باشد شدت خستگی هم بیشتر بود.

در نتیچه اختلال در ناحیه فاسیکولوی ارکویت راست به عنوان یک بیومارکر رادیولوژیکی این بیماری شناخته شده

واز ان در تشخیص بیماری می توان استفاده کرد.بعلاوه در 2 نقطه مغز انها که این ناحیه فاسیکولوس ارکویت رابه هم پیوند می داد ضخامت بیشتری حس وجود داشت.

دکتر زاینه می گوید که این تغغیرات در ام ار ای روتین دیده نشده و در عین حال این اولین مطالعه در مئرد تغیرات نواحی ماده سفید مغزی در رابطه با قشر مغزی در این بیماری به شمار می رود.

دکتر زاینه اضافه می کند که با این شیوه تا 80 درصد صحت تشخیص سندرم خستگی مزمن را می توان علیرغم تعداد کم مطالعه شدگان تایید کرد.

SOURCE: Radiological Society of North America

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین