تحریک عصب راهی برای درمان سردردهای میگرنی ؟

۶۰

headache7

براساس تحقیقی که در شماره ششم فوریه مجله نورولژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا به جاپ رسیده است استفاده از یک محرک عصبی به مدت 20 دقیقه در روز می تواند در درمان سردردهای میگرنی مفید باشد.محرک در ناحیه پیشانی گذارده شده و عصب سوپرا اوربیتال را تحریک می کند.برای این تحقیق تعداد 67 بیمار که حداقل 4 حمله سردرد میگرنی در ماه داشته و دارویی هم برای ان سردردها دریافت نمی کردند به مدت یکماه مورد بررسی قرار گرفتند و سپس به مدت سه ماه یا محرک فوق را به مدت 20 دقیقه در روز دریافت کرده و یا انکه استانه دریافت تحریک یادشده انقدر ناچیز بود که عملا تحریکی بوجود نمی اورد. انهایی که تحریک کافی دریافت می کردند در ماه سوم نسبت به ماه اول که درمانی را نداشتند حملات سردرد دردناک کمتری داشتند و در واقع روزهای با سردرد شدید از 6/9 به 4/8 روز در ماه رسید اما در انهایی که تحریک ناکافی دریافت کرده بودند تغییری در تعداد روزهای دردناک نبود.عارضه خاصی با این روش درمانی گزارش نشده است.دکتر ژان شوئنن از دانشگاه لیز در بلژیک و مسئول ایت تحقیق می گوید که این نتایج جالب و مهم است زیرا این شیوه درمانی نتایجی برابر با دارودرمانی دارد اما عوارض متعدد داروهای ضد میگرن را که حتی باعث قطع درمان توسط بیمار می شود را ندارد اما همان نتایج و حتی بیشتر را بدست می دهد

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین