ارزیابی شاخص های احتمال وقوع سکته های قلبی و مغزی

۰

events4

کلسیفیکاسیون شرائنن کرونر به عنوان یک بیومارکر غیر تهاجمی در بروز سکته های قلبی موضوع شناخته شده ای است اما همین فاکتور به عنوان یک عامل خطر در وقوع سکته های مغزی هم در مطالعات اخیر شناخته شده است.مطالعه مربوط به این موضوع در شماره 23 فوریه مجله استروک چاپ شده است.

در این تحقیق نشان داده شده است که   وجود کلسیم در عروق کرونر در افراد کمتر از 65 سال عمر بیشتر از افراد مسن تر نشانه و زنگ خطر احتمال وقوع سکته های مغزی بشمار می رود  این مستقل از ریتم مختل قلبی فیبریلاسون دهلیزی و یا ریسک فاکتورهای قلبی فرامینگهام مانندسیگاری بودن-فشار  و چربی بالای خون و نیز اتساع و بزرگی بطن چپ فلبی است.

اهمیت قضیه در ان است که این موضوع در افرادی که به لحاظ حدول ریسکهای قلبی فرامینگهام در ردیف با خطر کم ویا متوسط هستند بیشتر کمک کننده برای سکته های مغزی بعدی است.دکتر هرمن محقق ارشد این تحقیق ار مرکز طبی تحقیقاتی ایسن در المان می گوید که بیماری که با فشار خون بالا و یا دیابت و یا سایر عوامل خطر مقابل ما می ایستد می توانیم میزان خطرات عروقی را در وی تخمین بزنیم اما این در مورد اینکه وسعت و کارایی سیستم عروقی وی چیست روشن نیست.

وی متذکر می گردد که ما می دانیم که وجود کلسیم در عروق کرونر قلبی نشانه برای وقوع احتمالی انفارکتوس قلبی است و ما می خواستیم بدانیم که این در مورد مغز هم صادق است و فهمیدیم که اری , هست.

عوامل خطر در بدن با هم مرتبط هستند و اگر در فردی ریسک وقوع سکته قلبی بالا باشد مفهوم ان این است که ریسک سکته مغری هم در وی بالاست و اینک ما ازمونی در دست داریم که میزان اختمال وقو ع دو بیماری مهم را به ما می دهد.

کلسیم داخل عروق کرونر نه تنها فرد را برای سکته قلبی بلکه سکته مغری هم اماده می کند.وی اضافه می کند که در حال حاضر این شیوه بصورت کلی برای تمام بیماران به لحاظ خطر اشعه توصیه نمی شود اما می دانیم که شیوه های تشخیصی تصویر برداری مرتب در حال تکمیل و توسعه هستند.

Stroke. Published online February 28, 2013

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین