اختلالات خواب در کودکان سراغاز مشکلات رفتاری بعدی

۰

brain100

براساس مقاله منتشره در شماره 18 اوریل مجله جامای اطفال کودکانی که در سنین 18 ماهگی اختلالات خواب دارند در همان سن و نیر در 5 سالگی امادگی برای اختلالات رفتاری و هیجانی را خواهند داشت.

از تاریخ اول جولای 1999 تا پایان دسامبر 2008 تعداد 32622 کودک در پروژه بهداشت روانی مادر و کودک در یک برنامه سرتاسری ملی در نروژ از نظر پک لیست رفتاری در رابطه با  اختلالات خواب ارزیابی شدند.دکتر B&oshalsh;rge Sivertsen و همکارانش از بخش سلامت روان از اداره بهداشت عمومی شهر برگن در نوروژ این تحقیق علمی را اداره کردند.تعداد دفعات بیدارشدن از خواب در شب و نیز ساعات خواب در کل شبانروز ان کودکان در سن 18 ماهگی و نیز 5 سالگی مورد پرسش قرار می گرفت.رفتار های درون گرایانه مانند واکنشهای هیجانی-اضطراب و افسردگی و شکایان جسمی و نیز رفتارهای برون گرایانه مانند جلب توجه و نیز واکنش های پرخاشگرایانه مورد بررسی و مطالعه قرار می گرفتند.

JAMA Pediatr. Published online April 13, 2015. Article abstract, Editorial extrac

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین