اختلالات خواب در کودکان سراغاز مشکلات رفتاری بعدی

brain100

براساس مقاله منتشره در شماره 18 اوریل مجله جامای اطفال کودکانی که در سنین 18 ماهگی اختلالات خواب دارند در همان سن و نیر در 5 سالگی امادگی برای اختلالات رفتاری و هیجانی را خواهند داشت.

از تاریخ اول جولای 1999 تا پایان دسامبر 2008 تعداد 32622 کودک در پروژه بهداشت روانی مادر و کودک در یک برنامه سرتاسری ملی در نروژ از نظر پک لیست رفتاری در رابطه با  اختلالات خواب ارزیابی شدند.دکتر B&oshalsh;rge Sivertsen و همکارانش از بخش سلامت روان از اداره بهداشت عمومی شهر برگن در نوروژ این تحقیق علمی را اداره کردند.تعداد دفعات بیدارشدن از خواب در شب و نیز ساعات خواب در کل شبانروز ان کودکان در سن 18 ماهگی و نیز 5 سالگی مورد پرسش قرار می گرفت.رفتار های درون گرایانه مانند واکنشهای هیجانی-اضطراب و افسردگی و شکایان جسمی و نیز رفتارهای برون گرایانه مانند جلب توجه و نیز واکنش های پرخاشگرایانه مورد بررسی و مطالعه قرار می گرفتند.

JAMA Pediatr. Published online April 13, 2015. Article abstract, Editorial extrac

Call Now Button
Design & Development By www.724ws.net