اثربخشی ترکیبات حشیش در صرع

۷۹

Epilepsy2

گزارش شده که دریافت کانابیدیول  cannabidiol CBD که از مشتقات حشیش است در افراد با بیماری صرع ظرف 3ماه باعث کاهش 50درصدی در تشنج انها شده است.در فراورده محلول مانندی که بیش از 99% ان مشتق غیر موثره و فاقد اثار روانزای حشیش است در یک مطالعه جند مرکزی علمی توانسته کودکانی با سندرم های سرکش و شدید تشنج مانند  Dravetدراوت و نیر لنوکس گاتالت  Lennox-Gastaut syndrome را که حداقل 8 داروی صد تشنج معمول مقاوم بوده اند کنترل نماید.دکتر ارین دوینسکی  Orrin Devinsky استاد انستیتوی صرع در نیویورک می گوید که این یافته ها بسیاربسیار  امیدوارکننده است اما تامادامی که با روشهای کنترل کننده بیشنری به تایید نرسد باید صبر کرد.

American Academy of Neurology (AAN) 67th Annual Meeting. Washington, DC. Abstract 9222. To be presented Wednesday, April 22, 2015.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین